Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji


Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870)
 
Przedmiot petycji
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
 
Petycje można składać:
- osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Olsztynie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
- listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie, ul. 1 Maja 13, 13A, 13B, lok. 104, 10-117 Olsztyn,  
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: wif@wif-olsztyn.pl,
- faksem 89-533-29-99.
 
Petycja powinna zawierać:
- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z  tych podmiotów;
- oznaczenie adresata petycji;
- wskazania przedmiotu petycji,
- w przypadku składania petycji w formie pisemnej - podpis podmiotu wnoszący petycję,
a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – podpis osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję,
- w przypadku składania petycji za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być ona opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję,
- w przypadku składania petycji w interesie podmiotu trzeciego – imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu, do petycji należy dołączyć zgodę podmiotu do składania petycji w jego interesie,

Uwagi:
- o tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna,
- petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania,
- petycji nie można złożyć telefonicznie,
- złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Kuriata (5 listopada 2015)
Opublikował: Aneta Zomkowska (6 listopada 2015, 15:07:40)

Ostatnia zmiana: Aneta Zomkowska (19 czerwca 2019, 14:06:49)
Zmieniono: aktualizacja danych teleadresowych WIF

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2879