Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych (ADO)
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach zadań realizowanych przez Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie jest Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny ul.  1  Maja  13,  13A,  13B, 10-117 Olsztyn, tel. 89/519-04-29.

2. Inspektor Ochrony Danych
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych listownie na adres siedziby administratora: Inspektor Ochrony Danych ul. 1 Maja 13, 13A, 13B, 10-117 Olsztyn, za pośrednictwem poczty elektronicznej
e-mail: iod@wif-olsztyn.pl
lub telefonicznie: 89/519-04-29
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Rita Drażba.

3. Cele i podstawy przetwarzania
a) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji, przez Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, zadań wynikających z przepisów prawa lub realizowanych w interesie publicznym, w szczególności w celu:
- udzielania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych, aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej, a także w celu prowadzenia rejestru zezwoleń dla ww. podmiotów;
- kontrolowania aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi i  wyrobami medycznymi;
- rozpatrywania skarg lub wniosków, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
- udzielania informacji publicznej lub odmawiania dostępu do informacji publicznej, na podstawie ustawy o  dostępie do informacji publicznej;
- udzielania zamówienia na zakup towaru lub usługi, realizacji tych umów oraz rozliczeń finansowych z nimi związanych.
b) Podstawy przetwarzania:
1) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. e RODO);
 
4. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 lit. a, a  po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
W przypadku podmiotów nadzorowanych przez Warmińsko – Mazurskiego Inspektora Farmaceutycznego okres przechowywania danych zależy od daty zakończenia działalności tego podmiotu. Po zakończeniu działalności podmiotu dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących w danym momencie przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 lit. a, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, zawartych z Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym w Olsztynie, przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Warmińsko  –  Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny;
3) okręgowe izby aptekarskie.
Nadto dane osobowe zawarte w decyzjach zmieniających zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego, stwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego, cofających zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego, przekazywane są  do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz właściwej okręgowej izby aptekarskiej.
Część danych jest publicznie dostępna na platformie:
https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ra/search/public

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo żądania usunięcia danych, w przypadku uznania, że nie ma podstawy do tego, aby przetwarzano Państwa dane osobowe, jednakże dane osobowe nie mogą być usunięte w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, a nadto z uwagi na konieczność wywiązania się przez Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania danych lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w  ramach władzy publicznej powierzonej Warmińsko – Mazurskiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu;
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo do przenoszenia danych (jednakże to prawo nie ma zastosowania w przypadku, gdy dane osobowe są  przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

7.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa jest obligatoryjne i umożliwia realizację zadań w interesie publicznym przez Inspekcję Farmaceutyczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie ustawowych kompetencji Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Olsztynie. Podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji celu wymienionego w pkt. 3 lit. a tiret piąte jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

8. Profilowanie, zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane do  państw trzecich.

9. Prawo do wniesienia skargi
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Kuriata (28 maja 2018)
Opublikował: Aneta Zomkowska (28 maja 2018, 08:18:39)

Ostatnia zmiana: Aneta Zomkowska (25 listopada 2020, 14:26:31)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1949