Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Olsztynie odbywa się zgodnie z zasadami:

  1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), 
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46),
  3. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy urzędu w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Olsztynie i w Delegaturach.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W przypadku, gdy skarga lub wniosek zgłoszone zostają ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, dane wnoszącego skargę oraz zwięzły opis treści sprawy.
Przychodząca korespondencja rejestrowana jest przez Sekretariat w Dzienniku Korespondencji a następnie - zgodnie z właściwością – przekazywana do odpowiednich komórek organizacyjnych.
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Olsztynie podpisuje pisma wychodzące z Inspektoratu, w czasie jego nieobecności pisma podpisuje jego zastępca lub upoważniony pracownik.

metryczka


Wytworzył: Aneta Zomkowska (28 maja 2007)
Opublikował: Aneta Zomkowska (28 maja 2007, 12:31:39)

Ostatnia zmiana: Aneta Zomkowska (19 czerwca 2019, 13:59:35)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18260