Informacje o opłatach

Informacja o obowiązujących stawkach opłat w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz punktu aptecznego

 1. Od dnia 1 stycznia 2021 r. za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej pobierana jest opłata w wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę i wynosi 14.000,00 zł. (rozporządzenie Rady Ministrów z 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., Dz. U. z 2020 r. , poz. 1596 - od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.800,00 zł). 
 2. Za zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na czas ograniczony lub przeniesienie, pobiera się opłatę w wysokości 20% kwoty, o której mowa w pkt 1., tj. 2.800,00 zł.
 3. Za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego opłata wynosi 1.800,00 zł. Za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego pobierana jest opłata w wysokości połowy tej kwoty, tj. 900,00 zł.

Są to opłaty o charakterze publicznoprawnym i stanowią dochód budżetu państwa. Niniejsze opłaty należy uiszczać na konto Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Olsztynie:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W OLSZTYNIE
ul. 1 Maja 13, 13A, 13B, lok. 104, 10-117 Olsztyn
48 1010 1397 0056 8522 3100 0000

Wnioskodawca obowiązany jest przedstawić dowód zapłaty należnej opłaty w dniu odbioru zezwolenia. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy.

 

Pozostałe opłaty:

 1. Opłata skarbowa za udzielenie promesy zezwolenia wynosi 98,00 zł. 
 2. Opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków przyrzeczenia wydania zezwolenia wynosi 44,00 zł.
 3. Opłata skarbowa z wydanie zaświadczenia wynosi 17,00 zł.
 4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) wynosi 17,00 zł.
 5. Opłata skarbowa za wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego - wynosi 10,00 zł.

Opłatę skarbową od dokonania czynności wymienionych powyżej należy uiścić w gotówce w kasie lub na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna:


URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wydział Podatków i Opłat
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

63 1020 3541  0000 5002 0290 3227

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 944 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego (Dz.U. Nr 150, poz. 1072).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1596)

metryczka


Wytworzył: Aneta Zomkowska (28 maja 2007)
Opublikował: Aneta Zomkowska (28 maja 2007, 13:20:02)

Ostatnia zmiana: Aneta Zomkowska (11 stycznia 2021, 13:27:31)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20511